Ga naar hoofdinhoud

algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. Balanzs: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Balanzs op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
1.2. Klant: de wederpartij van Balanzs die een product of dienst afneemt.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Balanzs als opdrachtnemer optreedt.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de gratis proefweek (7-day trial).
2.3. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Balanzs uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Leskaarten, abonnementen en losse lessen
3.1. Een leskaart en/ of abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.2. Een leskaart van vijf, tien of twintig lessen is respectievelijk maximaal drie, zes of twaalf maanden geldig vanaf de dag van overeenkomst.
3.3. Een abonnement kan elk moment van de maand ingaan. Een abonnement is één maand geldig vanaf de dag van overeenkomst. Abonnementen worden maandelijks automatisch verlengd.
3.4. Voor opzegging of pauzering van de automatische verlenging van abonnementen geldt een schriftelijke opzegtermijn van tien werkdagen voor het einde van de huidige factureringsperiode.
3.5. Balanzs verleent geen restitutie op leskaarten en abonnementen.
3.6. Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Balanzs desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Balanzs zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde leskaarten en abonnementen of verlenging hiervan.

Artikel 4. Workshops en cursussen
4.1. Een inschrijving voor het volgen van een workshop of cursus wordt door Balanzs aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
4.2. Klant kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
4.3. Balanzs behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5. Massages, shiatsu- en schoonheidsbehandelingen
5.1. Een afspraak voor een massage, shiatsu- of schoonheidsbehandeling kan telefonisch of via de website van Balanzs gemaakt worden.
5.2. De masseur, shiatsu- of schoonheidsspecialist van Balanzs is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Balanzs is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.

Artikel 6. Retreats
6.1. Een inschrijving voor deelname aan een retreat wordt door Balanzs aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
6.2. Inschrijving voor een retreat is pas definitief als de aanbetaling is ontvangen.
6.3. Klant kan uitsluitend aan een retreat deelnemen, als vooraf de volledige bijdrage is voldaan.
6.4. Balanzs behoudt zich het recht voor om ten aanzien van retreats organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 7. Docentenopleidingen
7.1. Om toegelaten te worden tot de docentenopleidingen van Balanzs dient Klant te voldoen aan de toelatingseisen, die door Balanzs worden bepaald en die per docentenopleiding kunnen verschillen.
7.2. Inschrijving voor de docentenopleiding is pas definitief als de aanbetaling van EUR 100,- volledig is voldaan.
7.3. Klant kan de docentenopleiding uitsluitend volgen, als voor aanvang van de opleiding het volledige lesgeld is voldaan.
7.4. Balanzs behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de docentenopleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 8. Annulering
8.1. Annulering van lessen, workshops, cursussen, docentenopleidingen, massages, shiatsu- of schoonheidsbehandelingen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
8.2. Annulering tot 3 uur voor aanvang van lessen is kosteloos. Bij annulering nadien is Klant de volledige betaling verschuldigd. Indien Klant gebruik maakt van een onbeperkt abonnement wordt , in het geval dit vaker dan 1 keer per maand voorkomt, 7,50 euro boete in rekening gebracht.
8.3. Annulering tot 24 uur voor aanvang van de massage, shiatsu- of schoonheidsbehandeling is kosteloos. Bij annulering nadien is Klant de volledige betaling verschuldigd.
8.4. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de start van een cursus of workshop gegeven door een docent van Balanzs wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering nadien is Klant de volledige betaling verschuldigd.
8.5. Annulering van workshops en cursussen gegeven door een externe docent heeft de volgende consequenties:

 • Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van de workshop of cursus wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang van de workshop of cursus wordt 70% van het lesgeld in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de workshop of cursus is er geen recht op terugbetaling. Ook
 • Bij uitval tijdens de workshop of cursus wordt er geen lesgeld gerestitueerd.

8.6. Annulering van een docentenopleiding heeft de volgende consequenties:

  • Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van de retreat wordt 50% van de bijdrage in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen de 6 weken en 1 week voor aanvang van de opleiding wordt 70% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding is er geen recht op terugbetaling. Ook bij uitval tijdens de opleiding wordt er geen lesgeld gerestitueerd.

8.7. Annulering van een retreat heeft de volgende consequenties:

 • Bij annulering maximaal 14 dagen na inschrijving voor de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer de opleiding in deze periode start.
 • Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang van de retreat wordt 70% van de bijdrage in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de retreat is er geen recht op terugbetaling. Ook bij uitval tijdens de retreat wordt er geen bijdrage gerestitueerd.

Artikel 9. Huisregels
9.1. Klant moet altijd de volgende huisregels van Balanzs volgen:

 • Kom fris naar de yogales, massage, shiatsu- of schoonheidsbehandeling. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere klanten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray-deodorant in de kleedkamers te gebruiken.
 • Draag schone (yoga)kleding tijdens de yogalessen en shiatsu behandelingen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
 • Wij adviseren niet later dan twee uur voor de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
 • Geen schoenen in de yogastudio.
 • Balanzs verhuurt yogamatten voor gebruik tijdens de yogales. De yogamat dient na gebruik opgeruimd te worden door de Klant die daarvan gebruik heeft gemaakt.
 • Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Klanten verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yogastudio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
 • De (lichamelijke) integriteit van Klanten en medewerkers van Balanzs dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Balanzs niet getolereerd.

Artikel 10. Verplichtingen Balanzs

10.1. Balanzs behoudt zich het recht voor Klanten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in Artikel 9, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens klant onverlet.
10.2. De overeenkomst tussen partijen leidt voor Balanzs tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een Klant op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat klant de les, cursus, workshop of opleiding met succes zal doorlopen c.q. afronden.
10.3. Balanzs behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, cursus, workshop of opleiding te annuleren of deelname van Klant te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus, workshop of opleiding.
10.4. Balanzs kan nimmer gehouden zijn cursussen en/of opleidingen te herhalen voor klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 11. Prijs en betaling
11.1. De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
11.2. Studenten van hogescholen en universiteiten en 65+ -ers krijgen, op vertoon van respectievelijk een collegekaart of een ID kaart, 10% korting op leskaarten en abonnementen voor yogalessen.
11.3. Balanzs behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via prijskaarten in de studio en via www.balanzs.nl.
11.4. Balanzs behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan Klant door te berekenen.
11.5. De betaling van massages en schoonheidsbehandelingen geschiedt direct na afloop van de afspraak. De betaling van alle overige diensten en producten geschiedt vooraf. Na betaling ontvangt Klant een kwitantie als bewijs van deelname en betaling.
11.6. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Klant in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Balanzs gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. Klant de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Balanzs alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
11.7. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is klant onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat Klant het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 12. Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Balanzs liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Balanzs uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn ondermeer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen..
12.2. In geval van overmacht heeft Balanzs het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Balanzs.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Het afnemen van de diensten van Balanzs is geheel voor eigen risico van Klant. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt Klant geadviseerd de huisarts te raadplegen. Klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) te melden bij de baliemedewerker. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) en stel de docent of behandelaar daarvan op de hoogte.
13.2. Balanzs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Klant.
13.3. Balanzs is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van Klant.
13.4. Schade die door Klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Balanzs, dienen te worden vergoed.
13.5. Klant vrijwaart Balanzs voor aanspraken van derden. Klant zal personeelsleden van Balanzs, door Balanzs ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1. Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Klant blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Balanzs, heeft Balanzs het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Klant op te schorten dan wel de overeenkomst met Klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Balanzs in een dergelijk geval.

Article 15. Privacy
15.1. Als je bij Balanzs een abonnement of lessenkaart hebt, een abonnement of lessenkaart wilt aanschaffen, een training volgt of wilt volgen, een behandeling wilt boeken, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Balanzs willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Balanzs uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Wij hebben voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Balanzs. Wanneer je een account aanmaakt om lessen te boeken, dan gebeurt dit via de boekingssoftware van Bsport. De voorwaarden van Bsport zijn dan van toepassing: https://bright-shovel-41b.notion.site/GDPR-df997a6cd8774e5f9eab4e2fc13db913
15.2. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? Balanzs verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Gegevens van onze klanten. Wanneer je voor de eerste keer een dienst afneemt van Balanzs verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum. Ook als je al Balanzs klant bent, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Balanzs worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: klantnummer, welke studio je als thuisstudio hebt aangemerkt, bezoekregistratie aan de studio, laatste bezoek aan de studio, type abonnement en/of lessenkaart, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij Balanzs (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), eventuele gegevens die je hebt ingevuld m.b.t. relevante blessures en/of gezondheid. Gegevens van onze websitebezoekers. Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. Social media-uitingen. De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media-uitingen worden door Balanzs verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.
15.3. Met welk doel verwerken wij jouw gegevens? Dienstverlening: Balanzs verwerkt jouw gegevens om haar diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een account waardoor je toegang tot de studio’s van Balanzs krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, en het versturen en incasseren van facturen. Informeren: Balanzs verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval telefonisch). Je ontvangt informatie over de status van jouw abonnement of leskaart. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Balanzs. Voor deze berichten zal je je moeten aanmelden en kun je je te allen tijde afmelden. Analyses & (markt)onderzoek: Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Balanzs te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet. Rapportage: Balanzs verwerkt gegevens van klanten voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van klanten worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe klanten. Contact met klanten: Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Balanzs later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken. Wettelijke verplichting: Balanzs kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.
15.4. Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens? Balanzs zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere computer met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Balanzs zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.
15.5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een abonnement of leskaart van Balanzs hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je abonnement of leskaart. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.
15.6. Maakt Balanzs bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden? Balanzs maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/SAAS-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader klantenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.
15.7. Verstrekt Balanzs gegevens aan derden? Balanzs verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Balanzs kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.
15.8. Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens? In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten. Inzage gegevens: Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen. Rectificatie gegevens: Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. Er bestaat de mogelijkheid toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die Balanzs bewaart. Ook bestaat de mogelijkheid om onjuiste informatie/onjuiste gegevens te wijzigen. Hiervoor kan een account aangemaakt worden op Balanzs Online. Wissen gegevens: Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Beperking van de verwerking: Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Balanzs de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken. Overdraagbaarheid gegevens: Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht. Bezwaar tegen verwerking: Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Balanzs die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Balanzs of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar hallo@balanzs.nl. Of je kunt per post een verzoek sturen naar: Balanzs, T.a.v. de afdeling Customer Care, Laan van Meerdervoort 96b, 2517 AR Den Haag, Nederland. Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Balanzs kun je contact opnemen met: hallo@balanzs.nl

Artikel 16. Auteursrecht en eigendom
16.1. Van het door Balanzs verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Balanzs. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 17. Klachten
17.1. Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Balanzs zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal Balanzs contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht.
17.2. Mochten Balanzs en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie voor Consumentenzaken van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Een procedure bij de Geschillendcommissie neemt gemiddeld drie maanden in beslag. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen.
17.3. Klachten worden geregistreerd bij Balanzs en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden. Klachten worden bewaard voor een termijn van zeven jaar. Daarna worden de klachten geanonimiseerd.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.